• Strona główna
 • Aktualności
 • Parafia
 • Kontakt
 • Komitet odbudowy Kościoła
 • Święty Antoni z Padwy zwany Padewskim
 • Dotacja
 • Transmisja na żywo
 • Aktualności

  Prace konserwatorskie dzwonnicy

      Operacja pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego                     we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” mająca na celu poprawę stanu zachowania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej                      św. Antoniego we Florczakach poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego i funkcji


  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2


  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


              Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego we Florczakach realizowała od kwietnia do lipca 2021 roku grant pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” powierzony parafii przez Stowarzyszenie Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie.


              Dofinansowanie złożonego wniosku ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 46 326,00 zł umożliwiło przywrócenie właściwego stanu technicznego i funkcji użytkowej drewnianej dzwonnicy z początku XIX wieku. Wykonane prace konserwatorskie nadały zabytkowemu obiektowi właściwą estetykę oraz pozwoliły na ponowne uruchomienie dzwonów, które „zamilkły” wiosną 2020 roku.


              Ponadto, w miejsce zdemontowanych płyt betonowych, położono chodnik z kostki granitowej prowadzący do dzwonnicy i wejścia głównego do kościoła, co zdecydowanie poprawiło komfort komunikacyjny dla parafian i turystów.


              22 czerwca br. odbył się odbiór konserwatorski prac wykonanych przy dzwonnicyi chodnika przez Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Elblągu.


              Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej wymagała również rewaloryzacji przestrzeni wokół  kościoła pod względem przyrodniczym. Drzewa rosnące obecnie wokół zabytkowych obiektów za 10-20 lat będą wycięte ze względu na wiek lub zagrożenia spowodowane przez siły natury.


              Pozyskany grant pozwolił na nasadzenia następcze drzewek, krzewów i bylin, które zapewnią ciągłość i bioróżnorodność botaniczną otoczenia – dbanie o środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach. Tabliczki z opisami roślin spełnią rolę edukacyjną tworząc z nasadzeniami „małą ścieżkę ekologiczną”. Przy współudziale m.in. mieszkańców parafii, strażaków i młodzieży posadzono wiele roślin miododajnych – pożytecznych dla pszczół, motyli, innych owadów i ptactwa (lipy, głogi, jarzębiny, lawendy, macierzanki, szałwie, jeżówki, rudbekie), ozdobnych (buki kolumnowe, krzewuszki, dereń, trzmieliny) oraz gatunki chronione (rokitnik, barwinek). 


              Grant umożliwił również zainstalowanie w kościele czterech kamer w celu monitorowania wnętrza obiektu oraz  transmitowania mszy świętych online przez Internet co najmniej raz w miesiącu oraz podczas szczególnych świąt i uroczystości religijnych. Monitoring wnętrza kościoła doświadczonego pożarem w 2016 roku da parafianom poczucie bezpieczeństwa. Ogólnodostępne transmisje zaspokoją potrzeby wiernych, a także będą doskonałą okazją do promocji i prezentacji unikalnego zabytku w skali LGD i całego kraju, tym bardziej, że na terenie gminy Łukta żaden z kościołów nie przeprowadza transmisji mszy świętych. Pierwsza transmisja mszy świętej odbyła się 25 lipca 2021 roku.


              Kościół i dzwonnica we Florczakach jako cenne dziedzictwo kulturowo-historyczne wymagają odpowiedniego oznaczenia, dlatego dopełnieniem działań w ramach otrzymanego grantu jest ustawienie dwóch tablic informujących o zabytkach i kierunku dojazdu na wjazdach do miejscowości.


              Wykonane prace konserwatorskie oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła i dzwonnicyzapewniły odpowiednią prezentację obiektów zabytkowych, przywróciły integralność formy architektonicznej z otoczeniem przyrodniczym, co przyczyni się do promocji tej atrakcji turystycznej na terenie gminy Łukta i obszaru LGD jako dobry wzór dbania o istniejące dziedzictwo historyczno-kulturowe.


  Zapraszamy do zwiedzania !