Aktualności

Wizyta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W ramach umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Krainą Drwęcy i Pasłęki w Łukcie a Parafią Rzymsko-Katolicką św. Antoniego we Florczakach podpisanej w dniu 26.02.2021 r. na realizację zadania pn.

"Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła"

zakończono prace:

- konserwatorskie przywrócenia należytego stanu techniczny drewnianej dzwonnicy z początku XIX w.,

- remontowe chodnika i dojścia do dzwonnicy i wejścia głównego do kościoła.

W dalszym ciągu prowadzone są prace:

- założenia edukacyjnego centrum przyrodniczego – „małej ścieżki edukacyjnej”,  zmodernizowanie otoczenia poprzez nasadzenia następcze drzewek, krzewów i bylin,

- założenia monitoringu w celu ochrony i zabezpieczenia zabytkowego kościoła i przeprowadzenia transmisji mszy online przez Internet dla osób chorych, grup defaworyzowanych oraz wiernych ,

- oznakowania na wjazdach do miejscowości w formie dwóch  tablic informujące o zabytkowym obiekcie i kierunku dojazdu do obiektu.

 

Całkowity koszt grantu 49 882,41zł.

Wysokość dofinansowania zadania wynosi 46 326,00 zł.

Wkład własny 3556,41 zł.

 

Ze względu na konieczność terminowego sfinansowania założonych prac w całości z własnych środków finansowych parafii prosimy wszystkich, którzy mogą wesprzeć finansowo parafię o wpłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Łukcie nr konta 40 8857 1012 3007 0700 0521 0002 - dopisek Odbudowa kościoła.

 

Parafia musi wydać do końca czerwca br. kwotę 49882,41 zł.  Dopiero po złożeniu sprawozdania może starać się o dofinansowanie (nie wcześniej niż grudzień br.)

 Z wkładu własnego należy pokryć założenia monitoringu i zakup roślin.

Wszystkie prace powinny być zakończone do końca czerwca br.

 

W dniu 22 czerwca br.  miał miejsce odbiór prac remontowych dzwonnicy i chodnika przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Prace zostały zakończone i przyjęte.

 

Na zdjęciach prezentujemy postęp prac i bieżący stan obiektu.